အစီရင်ခံစာအကြောင်းအရာ: တောအုပ်ငယ်လေးထဲက Elizabeth Garden ဥယျာဉ်ကဖေး