ລາຍງານເນື້ອຫາ: Chiang Rai Clock Tower - Walking Street Night Market ທ່ຽວ ຊຽງຮາຍ ຫໍນາລິກາ ແລະ ຖະໜົນຄົນເດີນ