មនុស្ស លទ្ធផលអំពី 2,600 ទំព័រ ដោយសាខាងាយស្រួល

កុំទៅស្មាញស្មុគនឹងរឿងអ្នកដទៃ | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 8,382 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

កុំសូវប្រកាន់ ក៏មិនសូវកើតទុក្ខ | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 9,630 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

កំចាត់កិលេស | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 7,805 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

គុណធម៌រក្សាចិត្ត | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 2,430 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

គោលអរិយសច្ចធម៌ | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 10,912 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

ជីវិតមិនទៀង | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 10,844 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

ជើងភ្នំសំពៅ | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 3,394 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

តែងខ្លួនឲ្យអ្នកណាមើល បើនៅតែឯងនោះ | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 5,195 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

ត្រូវដឹងទៅតាមការពិតនៃសភាវធម៌ | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 8,317 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...

ត្រូវរៀនអត់ធន់រក្សាចិត្តរក្សាកុសលធម៌ | ប៊ុត សាវង្ស - buth savong 2018

 • Channa Srong
 • 11,340 ទស្សនៈ
 • 25 នាទី ពីមុន
សូមចុច SUBSCRIBE ទីនេះ - https://goo.gl/aq85FT សម្តែងអំពី...
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចាប់ផ្តើម Vlog មួយ, កំណត់ហេតុបណ្ដាញនៅ 2019 - តាមដានអ្នកសរសេរប្លុកដែលទទួលបានជោគជ័យនិង Vloggers