တရုတ္အာကာသယာဥ္ Chang’e-4 ေပၚရွိ ဝါဂြမ္းေစ့ မွ အပင္ေပါက္လာ

တရုတ္အာကာသယာဥ္ Chang’e-4 ေပၚရွိ ဝါဂြမ္းေစ့ မွ အပင္ေပါက္လာ

တရုတ္အာကာသယာဥ္ Chang’e-4 ေပၚရွိ ဝါဂြမ္းေစ့ မွ အပင္ေပါက္လာ

တရုတ္အာကာသယာဥ္ Chang’e-4 ေပၚရွိ ဝါဂြမ္းေစ့ မွ အပင္ေပါက္လာ

တရုတ္အာကာသယာဥ္ Chang’e-4 ေပၚရွိ ဝါဂြမ္းေစ့ မွ အပင္ေပါက္လာ
တရုတ္အာကာသယာဥ္ Chang’e-4 ေပၚရွိ ဝါဂြမ္းေစ့ မွ အပင္ေပါက္လာ
  • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
  • 0 ဝေစု
  • 6 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက