တရုတ္ႏုိင္ငံက သီရိလကၤာႏုိင္ငံအတြက္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးသည့္ကမ္းရိုးတန္းၿမိဳ႕

တရုတ္ႏုိင္ငံက သီရိလကၤာႏုိင္ငံအတြက္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးသည့္ကမ္းရိုးတန္းၿမိဳ႕

တရုတ္ႏုိင္ငံက သီရိလကၤာႏုိင္ငံအတြက္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးသည့္ကမ္းရိုးတန္းၿမိဳ႕

တရုတ္ႏုိင္ငံက သီရိလကၤာႏုိင္ငံအတြက္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးသည့္ကမ္းရိုးတန္းၿမိဳ႕

တရုတ္ႏုိင္ငံက သီရိလကၤာႏုိင္ငံအတြက္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးသည့္ကမ္းရိုးတန္းၿမိဳ႕
တရုတ္ႏုိင္ငံက သီရိလကၤာႏုိင္ငံအတြက္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးသည့္ကမ္းရိုးတန္းၿမိဳ႕
  • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
  • 0 ဝေစု
  • 9 ရက်ပေါင်း လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Xinhua Myanmar
Loading...