ပန္းမန္ ျပပြဲ ၊ ၿပဳိင္ပြဲအား ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပ

ပန္းမန္ ျပပြဲ ၊ ၿပဳိင္ပြဲအား ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပ

ပန္းမန္ ျပပြဲ ၊ ၿပဳိင္ပြဲအား ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပ

ပန္းမန္ ျပပြဲ ၊ ၿပဳိင္ပြဲအား ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပ

ပန္းမန္ ျပပြဲ ၊ ၿပဳိင္ပြဲအား ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပ
ပန္းမန္ ျပပြဲ ၊ ၿပဳိင္ပြဲအား ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပ
  • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
  • 0 ဝေစု
  • 9 ရက်ပေါင်း လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Xinhua Myanmar
Loading...