ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ဝေဒနာရှင်များအတွက် တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး က လူနာတင်ယာဉ် လှူဒါန်း

ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ဝေဒနာရှင်များအတွက် တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး က လူနာတင်ယာဉ် လှူဒါန်း

ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ဝေဒနာရှင်များအတွက် တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး က လူနာတင်ယာဉ် လှူဒါန်း

ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ဝေဒနာရှင်များအတွက် တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး က လူနာတင်ယာဉ် လှူဒါန်း

ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ဝေဒနာရှင်များအတွက် တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး က လူနာတင်ယာဉ် လှူဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ဝေဒနာရှင်များအတွက် တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး က လူနာတင်ယာဉ် လှူဒါန်း
  • 10,256 ကြည့်ရှုခြင်း
  • 235 ဝေစု
  • 25 ရက်ပေါင်း လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက


ကျဲ့ကျန်း သုတေသနစင်တာ
  • 17,740 ကြည့်ရှုခြင်း
  • 123 ဝေစု