တရုတ်နိုင်ငံက လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုံ (FTZ) ၆ နေရာ အတွက် master plan များ ထုတ်ပြန်

တရုတ်နိုင်ငံက လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုံ (FTZ) ၆ နေရာ အတွက် master plan များ ထုတ်ပြန်

တရုတ်နိုင်ငံက လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုံ (FTZ) ၆ နေရာ အတွက် master plan များ ထုတ်ပြန်

တရုတ်နိုင်ငံက လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုံ (FTZ) ၆ နေရာ အတွက် master plan များ ထုတ်ပြန်

တရုတ်နိုင်ငံက လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုံ (FTZ) ၆ နေရာ အတွက် master plan များ ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံက လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုံ (FTZ) ၆ နေရာ အတွက် master plan များ ထုတ်ပြန်
  • 11,538 ကြည့်ရှုခြင်း
  • 246 ဝေစု
  • 25 ရက်ပေါင်း လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက


ကျဲ့ကျန်း သုတေသနစင်တာ
  • 17,740 ကြည့်ရှုခြင်း
  • 123 ဝေစု