သတင်း အကြောင်းကိုရလဒ်များ 108,174 စာမကျြနှာ လြယ္ကူဘဏ်ခွဲများက

DVB Debate:"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာေရးပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ"(Part A)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာေရးပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ" ေခါင္းစဥ္နဲ...

DVB Debate:"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာေရးပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ"(Part B)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာေရးပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ" ေခါင္းစဥ္နဲ...

DVB Debate:"ဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကား သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ?"(Part A)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"ဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကား သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ?"ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေ...

DVB Debate:"ဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကား သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ?"(Part C)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"ဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကား သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ?"ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေ...

DVB Debate:"ဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကား သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ?"(Part B)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"ဘာသာအခ်င္းခ်င္းၾကား သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ?"ေခါင္းစဥ္နဲ႔ေ...

DVB Debate:"လူထုအားထားရတဲ့အစိုးရျဖစ္ၿပီလား"(Part C)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"လူထုအားထားရတဲ့အစိုးရျဖစ္ၿပီလား" ေခါင္းစဥ္နဲ႕ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဒီဗြီဘီ...

DVB Debate:"လူထုအားထားရတဲ့အစိုးရျဖစ္ၿပီလား"(Part B)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"လူထုအားထားရတဲ့အစိုးရျဖစ္ၿပီလား" ေခါင္းစဥ္နဲ႕ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဒီဗြီဘီ...

DVB Debate:"လူထုအားထားရတဲ့အစိုးရျဖစ္ၿပီလား"(Part A)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"လူထုအားထားရတဲ့အစိုးရျဖစ္ၿပီလား" ေခါင္းစဥ္နဲ႕ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဒီဗြီဘီ...

DVB Debate:"ဘယ္လိုသင္ပုန္းေခ်မလဲ?"(Part B)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"ဘယ္လိုသင္ပုန္းေခ်မလဲ?" ေခါင္းစဥ္နဲ႕ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္ (ဒုတိ...

DVB Debate:"ဘယ္လိုသင္ပုန္းေခ်မလဲ?"(Part C)

 • DVB Debate
 • 0 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 49 မိနစ် လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
"ဘယ္လိုသင္ပုန္းေခ်မလဲ?" ေခါင္းစဥ္နဲ႕ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္ (တတိယ...
တစ်ဗီလော့ဂ် စတင် 2019 ခုနှစ် ဘလော့ လုပ်နည်း - အောင်မြင်သောဘလော့ဂါများနဲ့ဗီဒီယိုဘလော့ဂ်ဂါများ နောက်လိုက်