ທ່ານ ດອນວິກ ອອກຄຳເຫັນ ເຣື່ອງການແກ້ໄຂແລະຢຽວຢາ ຫລັງນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ດອນວິກ ອອກຄຳເຫັນ ເຣື່ອງການແກ້ໄຂແລະຢຽວຢາ ຫລັງນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ດອນວິກ ອອກຄຳເຫັນ ເຣື່ອງການແກ້ໄຂແລະຢຽວຢາ ຫລັງນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ດອນວິກ ອອກຄຳເຫັນ ເຣື່ອງການແກ້ໄຂແລະຢຽວຢາ ຫລັງນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ດອນວິກ ອອກຄຳເຫັນ ເຣື່ອງການແກ້ໄຂແລະຢຽວຢາ ຫລັງນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ
ທ່ານ ດອນວິກ ອອກຄຳເຫັນ ເຣື່ອງການແກ້ໄຂແລະຢຽວຢາ ຫລັງນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ
  • 2,392 ເບິ່ງ
  • 211 ແບ່ງປັນ
  • 3 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້


iHipHopTV LIVE Talk Show on iFreedomTV EP: 17 On-Air September 21, 2019
  • 12,683 ເບິ່ງ
  • 239 ແບ່ງປັນ
iFreedomTV Live Stream
  • 12,298 ເບິ່ງ
  • 135 ແບ່ງປັນ