Backyard Tour around Neenee's House ພາທ່ຽວອ້ອມໆເດີ່ນບ້ານນິນີ່ວິຖີລາວ

Backyard Tour around Neenee's House ພາທ່ຽວອ້ອມໆເດີ່ນບ້ານນິນີ່ວິຖີລາວ

Backyard Tour around Neenee's House ພາທ່ຽວອ້ອມໆເດີ່ນບ້ານນິນີ່ວິຖີລາວ

Backyard Tour around Neenee's House ພາທ່ຽວອ້ອມໆເດີ່ນບ້ານນິນີ່ວິຖີລາວ

Backyard Tour around Neenee's House ພາທ່ຽວອ້ອມໆເດີ່ນບ້ານນິນີ່ວິຖີລາວ
Backyard Tour around Neenee's House ພາທ່ຽວອ້ອມໆເດີ່ນບ້ານນິນີ່ວິຖີລາວ
 • 9,268 ເບິ່ງ
 • 150 ແບ່ງປັນ
 • 2 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້


ປີໃໝ່ໄຕດຳ Lao Tai Dam Newyear 2019
 • 14,982 ເບິ່ງ
 • 124 ແບ່ງປັນ
Day1 Vientiane -Bangkok-Tokyo (Itabbashi -Tokyo Japan)
 • 10,722 ເບິ່ງ
 • 102 ແບ່ງປັນ
Ueno Sakura Park Tokyo Japan 2019
 • 11,403 ເບິ່ງ
 • 218 ແບ່ງປັນ
Tokyo to Osaka by Train Trip Japan 2019
 • 7,348 ເບິ່ງ
 • 194 ແບ່ງປັນ