ປະວັດສາດ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 200 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

Nkim lub​ zog​ to​ koj​ tau​ 8​ lub​ xyoo​ 9/4/20​20​

 • hmong histories
 • 4,177 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nkim​ lub​ zog​ to​ koj​ tau​ 8​ xyoo.

Ib​ hnub​ mag​ 3​ qw tsi​ tsau​ ntuj​ 10/4/20​20​

 • hmong histories
 • 9,353 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ib​ hnub​ mag​ 3​ qw tsi​ tsau​ ntuj.

Zeem​ kiag​ lub​ neej​ mu​ ua​ niam​ yau​ 11/4/20​20​

 • hmong histories
 • 7,342 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Zeem​ kiag​ lub​ neej​ mu​ ua​ niam​ yau.

Txhob​ saib​ tu​ ntawv​ yu​ ib​ sab​ tsi​ muaj​ nqi​ 11/4/20​20​

 • hmong histories
 • 7,263 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Txhob​ saib​ tu​ ntawv​ yu​ ib​ sab​ tsi​ muaj​ nqi.

Ntshe​ yeej​ nqa​ tau daiv​ ntawv​ phem​ lo ua neej​ 12/4/20​20​

 • hmong histories
 • 13,712 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ntshe​ yeej​ nqa​ tau daiv​ ntawv​ phem​ lo ua neej.

Lam​ tswj​ txoj​ siab​ ntxawm​ rau​ me nyiam​ 13/4/20​20​

 • hmong histories
 • 3,287 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Lam​ tswj​ txoj​ siab​ ntxawm​ rau​ me nyiam.

Ib​ leej​ txiv​ tsev​ dhau​ ua​ ib​ tug​ txiv​ dev​ 13/4/20​20​

 • hmong histories
 • 11,170 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ib​ leej​ txiv​ tsev​ dhau​ ua​ ib​ tug​ txiv​ dev.

Ib​ ntsai​ muag​ lub​ neej​ twb​ pua​ tag​ lawm​ 14/4/20​20​

 • hmong histories
 • 13,854 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ib​ ntsai​ muag​ lub​ neej​ twb​ pua​ tag​ lawm.

Ntsia​ ntsoov​ kuv​ txiv​ ntau​ kuv​ niam​ tuag​ kiag​ 14/4/20​20​

 • hmong histories
 • 2,011 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ntsia​ ntsoov​ kuv​ txiv​ ntau​ kuv​ niam​ tuag​ kiag.

Nco​ Koj​ tshaj​ kuv​ tu​ txiv​ tuag​ te​ tuag​ taw​ 15/4/20​20​

 • hmong histories
 • 11,376 ເບິ່ງ
 • 16 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nco​ Koj​ tshaj​ kuv​ tu​ txiv​ tuag​ te​ tuag​ taw.
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2020 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ