ປະວັດສາດ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບ 450 ຫນ້າ ໂດຍ Easy Branches

Neej​ neeg​ tub​ dig muag​ xav​ pom​ lub​ ntiaj teb​ seb​ zoo​ li​ ca19,​10,2019

 • hmong histories
 • 10,746 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Tub​ dig muag​ xav​ pom​ lub​ ntiaj teb​ seb​ zoo​ li​ ca.

Neej​ neeg​ phem​ li​ koj​ nrauj​ kuv​ lawm​ kawg​ ua​ poj​ nrauj​ tag​ tiam 20,10,2019

 • hmong histories
 • 13,025 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Pem​ li​ koj​ nrauj​ kuv​ lawm​ kawg​ ua​ poj​ nrauj​ tag​ tiam.

Txhob​ rhuav​ lub​ neej​ es mu​ yuav​ tu​ hlua​ hlua​ nyob​ lo​s tsua​ 21/10​/20​19​

 • hmong histories
 • 6,275 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Txhob​ rhuav​ lub​ neej​ es mu​ yuav​ tu​ hlua​ hlua​ nyob​ lo​s tsua​ 21/10​/20​19​

Neej​ neeg​ ib​ sim niam​ tub​ ca​ koj​ tsim​ kuv​ ua​ luaj​ li​ 23,10,2019

 • hmong histories
 • 12,845 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Neej​ neeg​ ib​ sim niam​ tub​ ca​ koj​ tsim​ kuv​ ua​ luaj​ li​

Nyiaj​ vov qhov​ muag​ thiaj​ muab​ lub​ neej​ rhuav​ 24,10,2019

 • hmong histories
 • 5,883 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nyiaj​ vov qhov​ muag​ thiaj​ muab​ lub​ neej​ rhuav​ 24,10,2019.

Ua​ tsaug​ 6​ leej​ txiv​ tshiab​ siab​ dawb​ siab​ zoo​25,10,2019

 • hmong histories
 • 5,144 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Ua​ tsaug​ 6​ leej​ txiv​ tshiab​ siab​ dawb​ siab​ zoo​

Muab​ cev​ pauv nyiaj​ dola​ thiaj​ tau​ mu​ nyob​ tsev​ teeb​ liab​ _ ntsuab​ 25,​10,2019

 • hmong histories
 • 6,725 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Vim.​Ntshaw hmoob​ me​ ka​ nyiaj​ thiaj tau​ mu​ nyob​ tsev​ teeb​ liab​

Niam​ ntxawm​ tuav ntxhai​ ntsuag​ 6​ txiv​ ntxawm​ ua​ 26,10,2019

 • hmong histories
 • 7,050 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Niam​ ntxawm​ tuav ntxhai​ ntsuag​ 6​ txiv​ ntxawm​ ua.

Nco​ koj​ tshaj​ kuv​ tu​ txiv​ phem​ nraug​ siab​ zoo​ 27/10​/20​19​

 • hmong histories
 • 9,630 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Nco​ koj​ tshaj​ kuv​ tu​ txiv​ phem​ nraug​ siab​ zoo​

Txiav​ txim​ ​siab​ muab​ koj​ daiv​ duab​ liab​qab​ post rau​ facebook​ 28,10,2019

 • hmong histories
 • 7,358 ເບິ່ງ
 • 10 ມື້ ກ່ອນຫນ້ານີ້
Txiav​ txim​ ​siab​ muab​ koj​ daiv​ duab​ tso​ facebook.
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ Vlog, Blog ໃນປີ 2019 - ຕິດຕາມ Bloggers ແລະ Vloggers ສົບຜົນສໍາເລັດ