ဂိမ်း အကြောင်းကိုရလဒ်များ 46 စာမကျြနှာ လြယ္ကူဘဏ်ခွဲများက

Death Stranding: Completing an entire road network

 • JRPGgamer
 • 12,685 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 2 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Final Fantasy 7 Remake Demo (PS4)

 • JRPGgamer
 • 10,069 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 2 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Nioh 2: Opening scenes

 • JRPGgamer
 • 11,380 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 2 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
Opening scene with my character.

Nioh 2: Farming Ochoko Cup

 • JRPGgamer
 • 2,494 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 2 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Nioh 2: Boss Mezuki

 • JRPGgamer
 • 11,267 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 2 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Nioh 2: Boss Enenra

 • JRPGgamer
 • 5,175 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 2 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Distant Worlds Music from Final Fantasy London 2019: Suteki Da Ne by Rikki

 • JRPGgamer
 • 9,802 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 3 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Distant Worlds Music from Final Fantasy London 2019: One Winged Angel Live

 • JRPGgamer
 • 8,900 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 3 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Distant Worlds Music from Final Fantasy London 2019: Aerith`s Theme

 • JRPGgamer
 • 11,544 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 3 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက

Distant Worlds Music from Final Fantasy London 2019: Final Fantasy 7 Theme

 • JRPGgamer
 • 9,024 ကြည့်ရှုခြင်း
 • 3 လများ လွန့်ခဲ့သည့်ကာလက
တစ်ဗီလော့ဂ် စတင် 2020 ခုနှစ် ဘလော့ လုပ်နည်း - အောင်မြင်သောဘလော့ဂါများနဲ့ဗီဒီယိုဘလော့ဂ်ဂါများ နောက်လိုက်