ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮັບບໍລິຈາກວັດຖຸປັດໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮັບບໍລິຈາກວັດຖຸປັດໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮັບບໍລິຈາກວັດຖຸປັດໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮັບບໍລິຈາກວັດຖຸປັດໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮັບບໍລິຈາກວັດຖຸປັດໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮັບບໍລິຈາກວັດຖຸປັດໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
  • 1 ເບິ່ງ
  • 0 ແບ່ງປັນ


Banner advertising on easybranches network Guestpost Service