ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ
  • 3,937 ເບິ່ງ
  • 250 ແບ່ງປັນ
  • 2 ເດືອນ ກ່ອນຫນ້ານີ້